Ustrojstvo – Skupština

Predsjednik skupštine: Jadranko Baturić
Zamjenik predsjednika: Ivan Jurić
Dopredsjednik Zajednice: Aleksandar Žaja
Dopredsjednica Zajednice: Igor Božičević
Članovi: 47 delegata iz sastava strukovnih
saveza i samostalnih udruga
Glavni tajnik: Iva Bagić

 

Skupština Zajednice

Članak 23.

Skupština je najviše upravno tijelo Zajednice. Skupštinu tvore zastupnici redovnih članica Zajednice. Skupštinu čine po tri predstavnika izabrana od strane pojedinog udruženog saveza te po jedan predstavnik izabran od strane pojedine udružene samostalne udruge vodeći računa da najmanje jedan predstavnik bude osoba s posebnim potrebama, na vrijeme od četiri godine. Zastupnici članica imaju pravo sudjelovati u upravljanju svim poslovima Zajednice, birati i biti birani u tijela Zajednice. Zamjenik zastupnika ima sva prava izabranog zastupnika, kada zastupnik nije u mogućnosti sudjelovati u zasjedanju Skupštine. Jedna osoba ne može zastupati više članica u Skupštini.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom u Skupštini Zajednice ne može biti imenovana osoba koja je temeljem ugovora o radu zaposlenik Zajednice.

Članak 24.

Zastupnike u Skupštini Zajednice članice biraju kako je određeno njihovim aktima. Zastupnici u Skupštini biraju se na vrijeme od četiri godine.

Zastupnik u Skupštini može biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, odnosno podnese ostavku, ako ga opozove članica Zajednice koja ga je izabrala, ako nastupe okolnosti zbog kojih ne može obavljati dužnost, ako izgubi pravo javnog istupanja ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom. Mandat novog zastupnika traje do isteka tekućeg mandata Skupštine.

Odredbe prethodnih stavaka odnose se i na zamjenika zastupnika članice.

Članak 25.

Skupština Zajednice

a) donosi:
– Statut Zajednice i njegove izmjene i dopune
– Poslovnik Skupštine
– Odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine
– druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom
b) usvaja:
– program rada Zajednice i djelovanja tijela Skupštine Zajednice
– Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Zajednice za prethodnu kalendarsku godinu
– plan rada i financijski plan za sljedeću i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– godišnje financijsko izvješće
– izvješće Nadzornog odbora
c) odlučuje o:
– stegovnoj mjeri isključenja iz članstva
– o promjeni ciljeva, djelatnosti, gospodarske djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Zajednice
– o statusnim promjenama
– udruživanju Zajednice u druge oblike povezivanja
– ustanovljenju javnih priznanja Zajednice
– prigovorima na akte što ih u okviru svoje nadležnosti donosi Izvršni odbor Zajednice
– nepokretnoj imovini Zajednice
d) bira i razrješuje:
– predsjednika, zamjenika predsjednika i dva (2) dopredsjednika
– Izvršni odbor Zajednice
– Nadzorni odbor Zajednice
– radna tijela Skupštine Zajednice
e) proglašava:
– počasnog predsjednika Zajednice
– počasne članove Zajednice
f) potvrđuje:
– odluke Izvršnog odbora o prijemu u članstvo Zajednice
– odluke Izvršnog odbora o prestanku članstva u Zajednici
Skupština odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela.

Članak 26.

Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno. Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini. Izborno zasjedanje Skupštine održava se u pravilu svake četvrte godine.

Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Zajednice u skladu sa zakonom i ovim Statutom ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Zajednice u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu Zajednici.

Izvanredno zasjedanje može se sazvati kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovnih članica Zajednice. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ako predsjednik Zajednice ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto, vrijeme i datum održavanja zasjedanja.

Članak 27.

U slučaju isteka mandata tijelima Zajednice, Skupštinu Zajednice saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar Saveza i Zajednice tehničke kulture Grada Zagreba ili deset članova Zajednice, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Zajednice.

Članak 28.

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja. Kada Skupština odlučuje o pitanjima koja iziskuju prethodno izjašnjavanje članica Zajednice ili se održava izborno zasjedanje Skupštine, materijali za zasjedanje dostavljaju se najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja zasjedanja.

Članak 29.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine. Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan član.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine. Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. Iznimno, glasovanje na izbornoj Skupštini je isključivo tajno. O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Zajednice.

Članak 30.

Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu Zajednici ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Skupštine o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom. Rezultati glasovanja moraju biti javno dostupni svim članicama Zajednice.
Glavni tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

Članak 31.

Kandidate za predsjednika i Izvršni odbor u pripremi izbornog zasjedanja mogu istaknuti najmanje tri redovne članice Zajednice, koje su obvezne u pisanom i elektroničkom obliku podnijeti pisano obrazloženje s osnovnim osobnim podacima za kandidate, životopisom kandidata i pismom namjere potpisanim od strane kandidata. Prijedlog glavnom tajniku Zajednice treba dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku najkasnije pet (5) dana prije izbornog zasjedanja Skupštine, a iznimno kandidatura se može predati na samoj sjednici Skupštine ako je predložena od strane četiri (4) strukovna saveza ili petnaest (15) članova Skupštine.

Članak 32.

Mandat zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini traje četiri (4) godine i čije vjerodajnice je Zajednica dužna čuvati cijelo vrijeme trajanja mandata. U slučaju prijevremenog razrješenja dužnosti zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini, novoizabrani zastupnik ili zamjenik zastupnika u Skupštini dužni su na prvu sljedeću Skupštinu donijeti uredne vjerodajnice koje potvrđuju njihov izbor u članici čiji je zastupnik ili zamjenik zastupnika predstavnik.

Članak 33.

Za potrebe održavanja izborne sjednice Skupštine, zastupnici ili zamjenici zastupnika u Skupštini obvezni su najmanje pet (5) dana prije izbornog zasjedanja dostaviti glavnom tajniku Zajednice ažurirane vjerodajnice.

Članak 34.

Prava i obveze članova Skupštine, priprema i način sazivanja zasjedanja, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druga pitanja rada Skupštine pobliže se uređuju Poslovnikom Skupštine.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.