Ustrojstvo – Predsjednik

Predsjednik: Jadranko Baturić

Predsjednik

Članak 45.

Izvršni odbor Zajednice je upravno tijelo koje između zasjedanja Skupštine upravlja Zajednicom.

Predsjednik Zajednice po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Izvršnog odbora

Članak 46.

Kandidati za predsjednika Zajednice ističu se sukladno odredbama članka 38. ovog Statuta.
Kandidati za predsjednika Zajednice trebaju prilikom isticanja kandidature pripremiti životopis i pismo namjere.
Za predsjednika Zajednice može biti birana osoba koju tri (3) strukovna saveza ili najmanje 10 članova Skupštine, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovine ukupnog broja svih članova Skupštine. Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova (više od polovine ukupnog broja svih članova Skupštine), ide se na drugi krug glasovanja te kandidat prolazi ukoliko osvoji većinu glasova prisutnih članova. 

Članak 47.

Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata, izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu svih članova Skupštine. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Skupštine, u drugi krug ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova te će biti izabran kandidat s natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.
Ukoliko niti jedan kandidat u drugom krugu ne dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, Skupština se ponavlja u roku od trideset (30) dana. Predsjednika Zajednice Skupština bira javnim glasovanjem osim ukoliko Skupština ne odluči drugačije s mandatom u trajanju (4) četiri godine.

Članak 48.

Predsjedniku Zajednice može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Izvršnog odbora te zbog povrede predsjedničkih obveza i odgovornosti.

 

Članak 49.

Predsjednik Zajednice:
– predstavlja i zastupa Zajednicu
– odgovara za zakonitost rada Zajednice
– vodi poslove sukladno odlukama Skupštine, ako nije Statutom drugačije određeno
– odgovara za podnošenje Skupštini godišnjeg financijskog izvješća
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu
– sklapa ugovore i druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice
– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
– potpisuje akte koje donose Skupština i Izvršni odbor
– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora
– surađuje s nadležnim javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije tehničke kulture
– ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima o kojima ovisi razvoj i unapređivanje tehničke kulture i drugima
– izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Zajednice

Predsjednik je odgovoran da rad Zajednice bude u skladu s ovim Statutom, zakonom, ciljevima i programom javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.