Ustrojstvo – Nadzorni odbor

Predsjednik:
Članovi: Nenad Zlamal, Josip Mužina, Vanja Kranjčević

Izvršni odbor

 

Članak 41

Nadzor rada, odnosno poslovanja Zajednice vrši Nadzorni odbor.

 

Članak 42

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Skupština na prijedlog predsjednika Zajednice.

Članovi Nadzornog odbora mogu, ali ne moraju biti članovi Skupštine. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, predsjednik, glavni tajnik ili zaposlenici Zajednice, niti članovi bilo kojeg radnog tijela Zajednice kojeg je formirao Izvršni odbor.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

Članak 43

Nadzorni odbor: – prati i nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Zajednice – nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza – nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana
Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova.

 

Članak 44

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava glavnog tajnika, predsjednika, Izvršni odbor i tijelo čiji je rad nadziran.
Tijelo kojemu je izvještaj upućen dužno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i u okviru svojih ovlasti poduzeti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera.
O svom djelovanju i rezultatima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jedanput u godini.
Tijela Zajednice i stručna služba dužna su Nadzornom odboru pružiti tražene i potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.