Ustrojstvo – Izvršni odbor

Predsjednik: Jadranko Baturić
Zamjenik predsjednika: Ivan Jurić
Dopredsjednik Zajednice: Aleksandar Žaja
Članovi: Božidar Borojević, Vladimir Jug, Zdravko Balen, Damir Matijak, Gordan Jurković, Neven Klarić, Nikola Topolovec, Ivan Majdak
Glavni tajnik: Iva Bagić

Izvršni odbor

 

Članak 35.

Izvršni odbor Zajednice je upravno tijelo koje između zasjedanja Skupštine upravlja Zajednicom.

Skupština bira iz svojeg sastava predsjednika, zamjenika predsjednika i dva (2) dopredsjednika i to svakoga na pisani prijedlog najmanje tri (3) strukovna saveza. Predsjednik, zamjenik predsjednika i dva dopredsjednika članovi su Izvršnog odbora po funkciji.

Skupština bira devet (9) članova Izvršnog odbora, na prijedlog predsjednika vodeći računa o prijedlozima članica, zastupljenosti u skladu s prijedlogom nadležnih tijela upravljanja strukovnih saveza, odnosno samostalnih udruga.

Članovi izvršnog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. Izvršni odbor ima 13 članova, koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 36.

Izvršni odbor:

a) utvrđuje prijedlog:
– dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine, Statuta i njegovih izmjena i dopuna te drugih akata koje donosi Skupština
– programa rada Zajednice i ostalih dokumenata koje donosi Skupština
– financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog izvještaja
– počasnog predsjednika, redovnih i počasnih članova Zajednice
b) donosi:
– Poslovnik o radu Izvršnog odbora
– na prijedlog glavnog tajnika Zajednice, smjernice za financiranje programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi
– prijedlog Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zajednice
– Odluku o adresi sjedišta Zajednice
– Odluku o visini članarine
– odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti
– ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine
c) odlučuje o:
– dodjeli javnih priznanja i nagrada Zajednice
– prijemu u članstvo Zajednice
d) osigurava:
– pripremu materijala za Skupštinu
e) bira i odrješuje:
– na prijedlog predsjednika Zajednice, članove stručnih radnih tijela Zajednice čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti
– na prijedlog predsjednika Zajednice, predstavnike Zajednice u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Zajednica članicom i u drugim savjetodavnim tijelima
f) obavlja i druge zadaće utvrđene ovim Statutom.

Članak 37.

Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna natpolovična većina ukupnog broja članova.
Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.
Pisane suglasnosti članova Izvršnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.
Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.
O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjednik i zapisničar.
Izvršni odbor svoje djelovanje pobliže uređuje Poslovnikom.

Članak 38.

Sjednice Izvršnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Izvršnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu Zajednici ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Izvršnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem telefaksa ili elektroničkom poštom. Rezultati glasovanja su javni i dostupni svim članovima Izvršnog odbora. Glavni tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na tradicionalni način.

Članak 39.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Zajednice.
Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik Zajednice.
Predsjednik Zajednice dužan je sjednicu Izvršnog odbora sazvati i kada to zatraži:
– jedna trećina članova Izvršnog odbora Zajednice
– Nadzorni odbor
– glavni tajnik Zajednice
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi zamjenik predsjednika ili onaj dopredsjednik kojega ovlasti predsjednik Zajednice.

Članak 40.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za rad Skupštini Zajednice, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Izvršnom odboru.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Skupština može opozvati predsjednika i članove Izvršnog odbora i prije isteka mandata ako:
– su prekršili zakon
– postupaju suprotno odlukama Skupštine
– ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut
– izgube poslovnu sposobnost
– bez opravdanja uzastopno izostaje s pravodobno sazvanih sjednica prema uvjetima određenim Poslovnikom o radu Izvršnog odbora
– prekorači svoja ovlaštenja

Prijedlog za opoziv člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Zajednice ili najmanje 1/5 članova Skupštine.
Članu Izvršnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Zajednice prestaje i dužnost člana Izvršnog odbora.
Ako član Izvršnog odbora nije u mogućnosti iz bilo kojih razloga obnašati svoju dužnost, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora do isteka tekućeg mandata.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.