Ustrojstvo – Glavni tajnik

Glavni tajnik: Iva Bagić

Glavni tajnik

Članak 50.

Glavni tajnik Zajednice dužnost obnaša profesionalno. Mandat glavnog tajnika traje četiri (4) godine.

Članak 51.

Uvjete za izbor glavnog tajnika utvrđuje Izvršni odbor koji ga bira i opoziva.

Članak 52.

Glavni tajnik Zajednice:
– predstavlja i zastupa Zajednicu
– planira cjelokupnu djelatnost Zajednice u skladu sa Statutom Zajednice, Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim relevantnim propisima
– usklađuje i prati rad članica u ostvarivanju programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi
– neposredno vodi suradnju i usklađuje aktivnosti članica
– skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Zajednice
– odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada, financijskog plana i svih izvještaja Zajednice
– odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana Zajednice
– usklađuje rad radnih tijela Zajednice, Skupštine i Izvršnog odbora
– skrbi o obavještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Zajednice
– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom, zakonom te aktima Skupštine i Izvršnog odbora
– vodi Popis članica i zastupnika članica
– organizira i priprema materijale za Izvršni odbor i Skupštinu Zajednice
– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Zajednice

Članak 53.

Kada glavni tajnik utvrdi da se planira donijeti ili je donesen akt ili odluka u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom, općim aktima ili je odluka štetna za Zajednicu, upozorit će tijelo Zajednice koje takav akt donosi. Ako tijelo i nakon upozorenja ostane pri svom aktu, glavni tajnik je dužan o tome izvijestiti Izvršni odbor Zajednice i nadležna tijela.

Članak 54.

Glavni tajnik za svoj rad i djelovanje odgovara Izvršnom odboru i Skupštini Zajednice. O svom radu i radu Zajednice u cjelini glavni tajnik izvještava Izvršni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jednom godišnje. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, glavnog tajnika zamjenjuje osoba koju imenuje Izvršni odbor na prijedlog glavnog tajnika sa definiranim ovlastima.

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti svojih članica i provoditelj je dijela programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

Informacije

Adresa: Trg žrtava fašizma 14
Tel:    (+385) 1 4618-805
Fax:   (+385) 1 4612-543
OIB:    60451213350
IBAN: HR86 2340009 1100010303
Email: zajednica@zztk.hr

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.