Program javnih potreba

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93 i 11/94) i članka 38. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01 i 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 43. sjednici, 18. prosinca 2008., donijela je

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 2009.

1. UVOD

Tehnička kultura sa svim svojim programima i djelatnostima, koje su važan izvor znanja, umijeća i sposobnosti jedan je od uvjeta uspješnog odgojno–obrazovnog procesa i razvitka svakog pojedinca, suvremenog i suverenog društva te države.
Tehnička je kultura temelj razvoja stvaralačkih aktivnosti i primjene novih tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu svake životne skupine, a ponajviše djece i mladih, koji se moraju svakodnevno prilagođavati brzom znanstveno–tehnološkom razvoju mikroelektronike, računalne tehnologije i telekomunikacija.

Informatika i internet, kao mreža svih mreža, postali su način življenja, nezamjenjiv oblik komuniciranja i izvor znanja, oni ruše sve barijere i stvaraju globalno tržište informacija i tehnologije.
Praktična vrijednost tehničke kulture je nesporna, osobito u odgojno–obrazovnom sustavu i kao njegova dopuna. U vrijeme kad se osjeća posljedica smanjenja satnice nastave tehničke kulture u školskim programima, cilj je ovog programa osigurati djeci i mladeži u izvannastavnim i izvanškolskim programima ili u posebnim aktivnostima u gradskim četvrtima odgovarajuće sadržaje, kao proširenje redovitih programa ili zadovoljavanje njihovih različitih potreba i interesa.

U sustavu tehničke kulture Grada Zagreba u 2008. djelovalo je oko 150 udruga tehničke kulture učlanjenih u dvanaest gradskih granskih saveza i Zajednicu tehničke kulture s oko 7.000 članova.

Kroz tečajeve tijekom godine prošlo je oko 15.000 djece u stalnim oblicima osposobljavanja i oko 22.000 u povremenim.

2. CILJEVI I SVRHA

Svi zajednički i posebni programi, kao i svakodnevne aktivnosti u Zajednici, savezima, klubovima i udrugama tehničke kulture imaju zadaću popularizirati i unaprijediti tehničku kulturu u Gradu Zagrebu, obogaćivati ponudu za kreativno korištenje slobodnog vremena djece i mladih, kao i nadopuniti njihovo redovito obrazovanje izbornim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te drugim oblicima neformalnog obrazovanja u tehničkoj kulturi. Da bi im bili što dostupniji, svi su ti programi besplatni.


Briga društva o razvijanju i unapređivanju tehničke kulture, osobito među djecom i mladima, samorazumljiva je u suvremenim uvjetima koje bitno obilježava stalan i buran tehničko–tehnološki razvitak i napredak, sveopća kompjutorizacija i sveprisutna virtualna globalizacija životnih i radnih procesa diljem svijeta. Primarni ciljevi tako iskazane brige o širenju i unapređivanju tehničke kulture među djecom i mladima su:

 

 • nadopuniti i osuvremeniti postojeće obrazovne i odgojne programe u školama,
 • omogućiti izbor različitih sadržaja,
 • pomoći povezivanju sadržaja u obrazovnom smislu,
 • razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti,
 • pridonositi poticanju zajedničkog rada i ostvarivanju zajedničkog uspjeha,
 • obogaćivati stečena i spoznavati nova znanja i vještine,
 • razvijati osjećaj društvene korisnosti,
 • razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo,
 • unapređivati kvalitetu svakodnevnog življenja,
 • poticati rad pojedinaca i rad u malim skupinama,
 • osigurati i omogućiti upotrebu najsuvremenijih tehnoloških dostignuća.

 

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

Na temelju Zaključka o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/02, 20/03 i 16/06), Zagrebačka zajednica tehničke kulture, savezi i udruge tehničke kulture, te osnovne i srednje škole koje provode izvannastavne aktivnosti u tehničkoj kulturi predlažu programe javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2009. godinu.


Kao javne potrebe u tehničkoj kulturi za 2009. godinu utvrđuju se programi i aktivnosti koji pridonose poticanju i promicanju tehničke kulture, odgoju, obrazovanju i osposobljavanju djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, specifični programi za darovitu i djecu s posebnim potrebama, programi poticanja inventivnog stvaralaštva, aktivnosti usmjerene na promicanje tehnoloških inovacija, organiziranje i sudjelovanje na gradskim i državnim izložbama, sajmovima i natjecanjima u različitim tehničkim disciplinama, međunarodna suradnja, nabava opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Grad Zagreb.

4. KONKRETNI SADRŽAJI SUFINANCIRANJA

a) OBJEKTI I OPREMA


Za realizaciju tako sveobuhvatnih javnih potreba tehničkoj kulturi nedostaje objekata, odnosno prostora za organiziranje programskih aktivnosti. Postojeći objekti i prostori su, osim toga, neravnomjerno disperzirani (pa su velika gradska područja, primjerice Novi Zagreb, njima vrlo slabo pokriveni), a zahtijevaju i hitno uređivanje i adekvatno opremanje.


Sredstvima iz Proračuna Grada Zagreba osposobit će se dodatni prostori za radionice-učionice tehničke kulture, ponajprije informatike, u gradskim četvrtima te opremiti ih.


Osim informatičke opreme, koju je potrebno stalno modernizirati, u 2009. godini je nužno osigurati kvalitetnu i modernu opremu i za druge djelatnosti tehničke kulture, a osobito za različite sekcije mladih tehničara i druge oblike izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama.


Valjalo bi, također, potaknuti otvaranje posebnih domova tehničke kulture za mlade po uzoru na europske modele, kojih bi se sadržajno–programski profil temeljio pretežito na različitim granama tehničke kulture.

b) PROGRAMI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD ZAGREB


U izvođenje ovih programa zajednički je uključeno više subjekata tehničke kulture i oni po svojem značenju i obuhvatu pripadaju kategoriji programa tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Zagreb. U 2009. godini takvi su:

 

 • 10. izložba inovacija INOVA – MLADI 2009.,
 • 34. hrvatski salon inovacija – INOVA 2009.,
 • Grand Prix utrka automodela "Ayrton Senna memorijal",
 • "Susreti za Rudija" – manifestacija obilježavanja života i djela Rudolfa Perešina,
 • IX. zimska škola tehničkih vještina ZZTK–a,
 • ZG. INFORMATIJADA Božo Težak,
 • X. ljetni kamp tehničkih vještina na Jarunu,
 • Zagreb radio fest,
 • Savjetovanje za učitelje i nastavnike tehničke kulture Grada Zagreba,
 • Godišnja nagrada tehničke kulture „Dr. Oton Kučera",
 • 33. Zagreb salon – međunarodna izložba fotografija,
 • 51. smotra tehničkog stvaralaštva mladih Grada Zagreba,
 • SFERAKON – godišnja konvencija ljubitelja znanstvene fantastike.


c) PROGRAMI ZAJEDNICE I SAVEZA

1. Zagrebačka zajednica tehničke kulture
1. Centar tehničke kulture Črnomerec (Ulica grada Gualda Tadina 18)

 • početno i napredno modelarstvo i maketarstvo: graditeljsko i zrakoplovno; automodelarstvo, brodomodelarstvo;
 • kreativne radionice vezane uz blagdane, godišnja doba ili obilježavanje Majčinog dana, Dana kruha, Fašnika i Valentinova;
 • kompjutorske radionice;
 • radionica za darovite;
 • izrada i korištenje didaktičkih igara – poticanje inovatorstva.

2. Centar tehničke kulture Trnje (Krčka 3)

 • početno i napredno aviomodelarstvo, brodomaketarstvo, građevinsko maketarstvo;
 • kreativne radionice;
 • izrada predmeta od drva;
 • radionica tehnike savijanja papira – origami;
 • kompjutorske radionice i igraonice;
 • radionice za djecu s teškoćama u razvoju (SUVAG).

3. Centar tehničke kulture Dubrava (Grižanska 3)

 • početno i napredno raketno modelarstvo, brodomodelarstvo, zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo;
 • kreativne radionice: keramika, glina, gips, oslikavanje tekstila, salvetna tehnika, izrada replika poznatih reljefa i skulptura – poticanje inovatorstva;
 • elektrotehnika i elektronika;
 • radionice za radne aktivnosti i psihosocijalnu rehabilitaciju osoba s intelektualnim teškoćama Sesvete (CR Zagreb).

4. Centar tehničke kulture Sesvete (Ul. Ivana Gorana Kovačića 19)

 • modelarstvo, maketarstvo i automodelarstvo;
 • prometna kultura;
 • radionice "Sam svoj majstor";
 • izrada drvenih ekoloških igračaka u kitu;
 • fotografija;
 • robotika;
 • poticanje inovatorstva;
 • radionice za radne aktivnosti i psihosocijalnu rehabilitaciju osoba s intelektualnim teškoćama Sesvete (CR Zagreb).

Galerija Za–Te plus (Trg žrtava fašizma 14)
Galerijskim prostorom upravlja Zagrebačka zajednica tehničke kulture i u njemu organizira izložbe amaterske fotografije, izložbe fotografija međunarodnog karaktera te izložbe za sve zainteresirane članice. Za održavanje tih izložbi u 2009. godini predviđeno je 29 desetodnevnih termina.
Učeničko zadrugarstvo Zajednica će u 2009. godini aktivno sudjelovati u poticanju i organiziranju učeničkog zadrugarstva u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba.
Preko svojih samostalnih udruga, Zajednica će provoditi programe tehniče kulture vezane uz njihove specifične djelatnosti. Također će poticati različite zajedničke programe i aktivnosti s drugim savezima svojim članicama, posebno onima namijenjenima djeci i mladima.
Među programima Zagrebačke zajednice tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Zagreb su sljedeći programi:
 • IX. zimska škola tehničkih vještina,
 • X. ljetni kamp tehničkih vještina na Jarunu,
 • Godišnja nagrada tehničke kulture "Dr. Oton Kučera".

2. Zagrebački astronomski savez
Aktivnosti Zagrebačkoga astronomskog saveza usko su vezane uz tradicionalne programe Zagrebačke zvjezdarnice (jedne od najstarijih zvjezdarnica u Europi). Naglasak je na popularnim i edukacijskim programima za djecu, mladež i građanstvo, koji obuhvaćaju:
 • programe popularizacije (javna predavanja, prijem školskih skupina i građana, informiranje javnosti);
 • edukacijske programe i projekte (tečajevi, praktična opažanja, priprema kandidata za natjecanja, program Međunarodne astronomske olimpijade, e–škola astronomije, ljetna škola, terenska opažanja);
 • nakladničku djelatnost (redovita izdanja časopisa Čovjek i svemir, Bolid; povremena izdanja karata, knjiga i slično);
 • potporu školskoj astronomiji (trajne konzultacije, stručna i tehnička pomoć nastavnicima i profesorima, organiziranje seminara i aktiva);
 • znanstvenu djelatnost i suradnju – projekti istraživanja Sunca i kozmičkog zračenja.
Poseban dio programa bit će vezan uz širu popularizaciju astronomije u povodu Međunarodne godine astronomije 2009., a predviđa se cjelogodišnji niz prigodnih predavanja i učeničkih radionica uz opažanja neba, kao i tiskanje prigodnih izdanja.

3. Zagrebački automodelarski savez
Savez će u 2009. godini nastaviti s održavanjem automodelarske škole za automodelare početnike i napredne automodelare, organizirati vikend tečajeve i seminare za upoznavanje s prometnim propisima, organizirati i sudjelovati na 20 gradskih, državnih i međunarodnih utrka. Posebno će se organizirati utrka "Čokoladni kup" za najmlađe polaznike automodelarske škole te promotivno–promidžbena manifestacija "Tehnička kultura + vještina = sretna obitelj".
Kao program od posebnog interesa za Grad Zagreb, Savez će organizirati Grand prix utrku automodela "Ayrton Senna memorijal".

4. Zagrebački foto kino savez
U sastavu ovog Saveza djeluju dva najstarija kluba u širim europskim razmjerima: Fotoklub "Zagreb" (1892.) i Kinoklub "Zagreb" (1928.). U aktivnostima Saveza obuhvaćeni su:
 • programi osnovne edukacije u području fotografije i filma za učenike tijekom školske godine; besplatni tečajevi c/b, kolor i digitalne fotografije za vrijeme školskih praznika; ljetne i zimske škole fotografije i filma za učenike osnovnih i srednjih škola; programi s ciljanim skupinama (nadareni, s posebnim potrebama i socijalno ugroženi); programi u vrtićima (prigodne projekcije); programi revitalizacije filmske prikazivačke djelatnosti u gradskim četvrtima (Podsljeme, Novi Zagreb – zapad); sudjelovanje na smotrama tehničkog stvaralaštva mladih Zagreba i Hrvatske s učenicima osnovnih i srednjih škola; sudjelovanje na fotografskim izložbama u drugim gradovima Hrvatske i u inozemstvu; programi edukacije voditelja programa klubova i radionica Saveza; sudjelovanje na sajmovima mogućnosti i tjednu udruga; izložbena djelatnost.
Tijekom 2009. godine Savez će sudjelovati i na nekoliko većih manifestacija: ONE TAKE FILM FESTIVALU; Festivalu jednominutnog filma "60 sekundi hrvatskog filma"; te SFERAKON – godišnjoj konvenciji ljubitelja znanstvene fantastike i 33. ZAGREB SALONU, međunarodnoj izložbi fotografija, koji su programi od posebnog interesa za Grad Zagreb.

5. Savez inovatora Zagreba
Savez je strukovno i interesno udruženje udruga inovatora i drugih pravnih osoba koji u području inventivnog rada djeluje na prostoru Grada Zagreba.
U idućoj godini Savez će, kao programe od posebnog interesa za Grad Zagreb, organizirati tradicionalni 34. hrvatski salon inovacija INOVA 2009. s međunarodnim sudjelovanjem (to je ujedno i jedna od najstarijih smotri inovacija u Europi) i 10. po redu izložbu mladih zagrebačkih inovatora INOVA–MLADI.
Osobit naglasak tijekom cijele godine bit će na poticanju inventivnog stvaralaštva djece i mladih u osnovnim i srednjim školama preko osam udruga mladih inovatora.
Pored toga, nastavit će djelovati pravno savjetovalište za inovatore, sudjelovat će se na gradskim i državnim izložbama inovacija te dalje razvijati nakladnička djelatnost Saveza.

6. Zagrebački računalni savez
Savez je sastavljen od raznovrsnih informatičkih udruga vrlo jasno profiliranog područja rada. U vrijeme brze informatizacije i tehnoloških promjena njegovo djelovanje dobiva sve više na važnosti.   Osobito se ističe svojim doprinosom poticanju i razvijanju darovitosti učenika i mladih.
Savez će u 2009. godini provoditi sljedeće programe:
 • ZG. INFORMATIJADA Božo Težak, program od posebnog interesa za Grad Zagreb (natjecanja i smotre informatičkog stvaralaštva školske djece i mladeži te učitelja informatike); školska i županijska natjecanja i smotre u informatici–računalstvu; sudjelovanje ekipe Grada Zagreba na državnom natjecanju; ljetni kampovi za darovite učenike; pripreme za županijsko i državno natjecanje; programi usavršavanja učitelja informatike i školskog osoblja; sudjelovanje najboljih zagrebačkih učenika u hrvatskoj programerskoj ligi; programi za poticanje rane darovitosti; specijalizirani programi i raznovrsni vikend, tjedni i mjesečni tečajevi; sezonske radionice za popularizaciju informatike, odnosno poticanje darovitosti u različitim područjima primjene računala (glazba, film, animacije, i sl.); opći popularizatorski programi udruga članica u računalnim učionicama u gradskim četvrtima.

7. Zagrebački radioamaterski savez
Od osnutka ZARS je aktivan u svim područjima radioamaterskih djelatnosti; organizirano provodi i koordinira aktivnosti među zagrebačkim radioklubovima, surađuje s ostalim domaćim i inozemnim radioamaterskim udrugama i savezima te daje velik doprinos edukaciji najmlađih šireći među njima različite grane tehničke kulture.
Tijekom 2009. godine Savez će nastaviti raditi na svojim temeljnim programima:
 • početnički i napredni tečajevi za radio konstruktore,
 • početnički tečajevi za radiooperatore,
 • natjecanja i tečajevi iz radioamaterske orijentacije i goniometrije (ARG, ARO),
 • tečajevi digitalnih komunikacija,
 • stručna predavanja,
 • promidžba radioamaterskih djelatnosti, osobito među učenicima osnovnih škola,
 • Zagreb radio fest, program od posebnog interesa za Grad Zagreb.
Pored toga, Savez će raditi na osposobljavanju mladih radioamatera za djelovanje i upotrebu moderne radioamaterske opreme u kriznim situacijama.
Jedna od najvažnijih zadaća Saveza je uočavanje nadarenih među mladima i njihovo upućivanje u udruge članice radi daljnje konkretne nadopune stečenih znanja, odnosno radi uključivanja u radioamaterske aktivnosti u praksi.

8. Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi
Savez je sastavljen od udruga iz područja brodomodelarstva, brodomaketarstva, ronjenja, jedrenja, kajaka, kanua i jedrenja na dasci. Njihovo je djelovanje vezano uz Dom tehnike i Dom kajakaša na Jarunu, a sufinancirat će se samo oni programi koji se odnose na programe tehničke kulture djece i mladih, i to:
 • upoznavanje tehničkih vještina izrade i upravljanja brodomodelima, kajakom, jedrilicama i drugim plovilima i vodenom opremom (svaka škola – jedan Optimist); tečajevi brodomodelarstva; tečajevi samogradnje kajaka, čamaca i jedrilica; smotre, susreti, izložbe i prezentacije plovila iz samogradnje, modela i maketa, te druge vodene opreme, kao i različite ekološke akcije čišćenja Jaruna.

9. Zagrebački zrakoplovno – tehnički savez "Rudolfa Perešina"
Programi Saveza obuhvaćaju aktivnosti iz samogradnje zrakoplova i druge zrakoplovne opreme, balonaštva, zmajarstva, jedriličarstva, avio i raketnog modelarstva i maketarstva, padobranskog jedrenja, predavanja, natjecanja i drugih zrakoplovno–tehničkih djelatnosti.
U 2009. Savez će nastaviti raditi na sljedećim programima:
 • škola balonaškog modelarstva; škola raketnog modelarstva; škola aviomaketarstva; predavanja iz padobranskog jedrenja; tribine; popularno–znanstvena predavanja iz zrakoplovstva i raketne tehnike; škola aviomodelarstva; škola balonaštva; zrakoplovna radionica; škola zmajarstva; školovanje trening pilota zrakoplova; školovanje pilota jedrilica; samogradnja zrakoplova i druge zrakoplovne opreme.
 • Savez će tijekom 2009. također realizirati i sljedeće aktivnosti i manifestacije vezane uz zrako­plovnu djelatnost: 16. otvoreno prvenstvo Zagreba u raketnom modelarstvu za djecu i mladež; Kup Zagreba u raketnom modelarstvu za djecu i mladež; Kup Zagreba u maketarstvu – suorganizacija; zrakoplovnu izložbu u suradnji s udrugama i zajednicom tehničke kulture; Ljetnu školu zrakoplovnih vještina; programe u suradnji sa ZZTK–om (Ljetni kamp Jarun – Sljeme, izložbe); pripreme izložbe u povodu stote obljetnice prvog leta zrakoplovom u Zagrebu (1910. – 2010.); sudjelovati na manifestacijama "Majčin dan", "Hura praznici", "Trnjanski kresovi", Sajmu mogućnosti, 51. smotri mladih tehničara Grada Zagreba, natjecanju u maketarstvu i modelarstvu u zemlji i inozemstvu, na aeromitinzima u RH i inozemstvu, a organizirat će i studijska putovanja na izložbe u inozemstvu.
Kao program od posebnog interesa za Grad Zagreb, Savez će organizirati "12. susrete za Rudija" – sjećanje na prvog predsjednika Saveza i heroja Domovinskog rata Rudolfa Perešina.

10. Zagrebački savez klubova mladih tehničara
U 2009. godini Savez i njegove udruge članice planiraju ostvarivanje programa iz područja elektronike, robotike, maketarstva i modelarstva, "Uradi sam" tehnike i tehnike gradnje objekata od drveta te raketnog modelarstva. U tom će se sklopu održavati i tečajevi sigurnosti (sigurne upotrebe alata, osnove vatrogastva, prve pomoći i zaštite na radu), te programi upoznavanja s obnovljivim izvorima energije u sklopu kojih će se u pedesetak škola na području Grada Zagreba održati tečajevi i instalirati oprema koju će učenici održavati i koristiti tijekom cijele godine. Održat će se tradicionalna smotra radova Saveza – "Memorijal Damira Šiška", a planira se i održavanje proljetne i zimske škole te ljetnog kampa. Posebno će se raditi na poticanju i osnivanju novih klubova mladih tehničara po gradskim četvrtima.

11. Zagrebački maketarsko–modelarski savez
Svojom djelatnošću Savez pokriva maketarstvo, modelarstvo i modeliranje. U 2009. godini organizirat će i provesti sljedeće programe:
 • školu maketarstva i modelarstva za početnike; tečajeve modeliranja; tečajeve brodomaketarstva i modelarstva; tečajeve željezničkog modelarstva; tečajeve građevinskog, arhitektonskog i pejsažnog maketarstva; izložbu maketa i modela u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba; 4. kup Zagreba u maketarstvu; sudjelovanje na natjecanjima modelara i maketara.

12. Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba
Djelatnošću pedagoga tehničke kulture Grada Zagreba obuhvaćeni su učitelji i nastavnici tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, a njihove aktivnosti vezane su uz stručno usavršavanje učitelja i nastavnika, provedbu HNOS–a u programu tehničke kulture, slobodne aktivnosti, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, pripremu i organizaciju natjecanja tehničkog stvaralaštva (školsko, gradsko i državno); pripremu učenika za natjecanja i smotre; organiziranje smotri tehničkog stvaralaštva djece i mladih (Smotra tehničkog stvaralaštva mladih Grada Zagreba, INOVA–MLADIH 2009.), specijalizirane zimske i ljetne tečajeve digitalne fotografije, robotike, elektronike i informatike; stručno usavršavanje nastavnika i profesora; prilagodbu stručnog rada nastavnika i profesora europskim standardima obrazovanja.
U djelatnosti pedagoga tehničke kulture Grada Zagreba programi od posebnog interesa su:
 • Savjetovanje za učitelje i nastavnike tehničke kulture Grada Zagreba,
 • 51. smotra tehničkog stvaralaštva mladih Grada Zagreba.

13. Zagrebački karting savez
Programi prometne kulture za učenike osnovnih škola Grada Zagreba u 2009. godini realizirat će se besplatnim zimskim, proljetnim i ljetnim tečajevima prometno–tehničke kulture te praktičnom vožnjom kartingom na dostupnim karting stazama. Pri tome će se polaznici upoznati s tehničkim i prometnim aspektima upravljanja karting vozilom te sa svim njegovim mehaničkim dijelovima.
Organizirat će se i jednodnevni posjeti školskih skupina prometnim poligonima na kojima se izvode učenicima primjereni sadržaji prometne kulture.

5. ZAKLJUČAK

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 2009. godini podrazumijeva modernu koncepciju više tehničkih disciplina, sadržajno i praktično isprepletenih.

Ciljevi koji će se ostvariti sufinanciranjem programa su:
organiziranje različitih oblika neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za različite tehničke vještine i sadržaje uz obuhvat znatno većeg broja djece i mladih od dosadašnjega; organiziranje različitih tečajeva tehničkih vještina za djecu i mlade za vrijeme školskih praznika; organiziranje i provedba specijaliziranih škola tehničkih vještina za djecu i mladež; potpora izvannastavnim tehničkim aktivnostima u školama; potpora darovitoj djeci i mladima iz svih grana tehničke kulture.


O ostvarivanju ovih ciljeva brinu se profesionalne stručne osobe i volonteri u tehničkoj kulturi te zaposlenici u sustavu obrazovanja i volonteri u gradskim četvrtima. Međutim, da bi se u tome mogli postići potrebni i očekivani rezultati, nužno je adekvatno izdvajanje sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za javne potrebe u tehničkoj kulturi, odnosno sufinanciranje djelatnosti sukladno propisima.

 

KLASA: 400–06/08–01/36
URBROJ: 251–01–04–08–33
Zagreb, 18. prosinca 2008.

 

Predsjednica
Gradske skupštine
Mr. sc. Tatjana Holjevac, v.r.

Obrasci za prijavu promjena podataka udruga i saveza

OBRAZAC za saveze TK

OBRAZAC za udruge TK

Zagrebačka zajednica tehničke kulture koordinira aktivnosti članica i provoditelj je dijela programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba

ZZTK nastoji unaprijediti sve aktivnosti tehničke kulture u Gradu i poticati interese djece i mladih za bavljenje tehničkim stvaralaštvom

zztk logo

Trenutno korisnika

Imamo 60 gostiju i nema članova online

Informacije

Adresa:
Trg žrtava fašizma 14
Tel:
(+385) 1 4618-805
Fax:
(+385) 1 4612-543
OIB:
60451213350
IBAN:
HR86 2340009 1100010303
Email:

O nama

Zajednica i njezine članice obavljaju izvanškolsko i izvannastavno osposobljavanje djece i mladih. Posebno smo angažirani u provođenju programa koji svake godine ulaze u Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.

© 2017 ZZTK - Zagrebačka zajednica tehničke kulture. All Rights Reserved. Designed By Medialive