Osamnaest godina za redom Zagrebačka zajednica tehničke kulture (ZZTK) uspješno provodi i organizira „Ljetnu školu tehničkih vještina“, jedan od svojih „Programa od posebnog interesa za Grad Zagreb“.

Provedba programa započela je 2001. godine pod nazivom „Ljetni kamp tehničkih vještina“ koji se održavao na lokacijama jezera Jarun…

te u Domu Crvenog križa Sljeme….

Tijekom 2012. godine program mijenja svoj naziv u „Ljetnu školu tehničkih vještina“ te se seli u Dom Crvenog križa u Novom Vinodolskom.

Osim spomenutih promjena, program se nadopunjava sa većom ponudom tehničkih djelatnosti kao i boljom ponudom ispune slobodnog vremena djece i mladih.

Navedenim promjenama kao i dopunama programa, „Ljetna škola tehničkih vještina“ u potpunosti opravdava svoju glavnu zadaću, a to je;

„Kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih, te sticanje novih tehničkih znanja i vještina“

Provedbom glavne zadaće naša „Ljetna škola“ uspješno se uključila doprinosu općeg cilja društva, a to je;

„Sudjelovanje u borbi protiv bolesti ovisnosti djece i mladih“

Uz spomenute zadaće i ciljeve „Ljetna škola“ ima posebni naglasak na socijalni aspekt projekta te poticanje jednakosti i ravnopravnosti, kao i ne isticanje bilo kakvih fizičkih ili materijalnih nedostataka među polaznicima.

Poticanje izvrsnosti u stečenim znanjima isto tako jedan je od temelja škole na koje smo također vrlo ponosni.

Kvalitetno provođenje slobodnog vremena, sticanje dodatnih tehničkih znanja i vještina, isticanje jednakosti i ravnopravnosti, te poticanje izvrsnosti, sigurno su odličan temelj za buduću nadogradnju škole tehničkih vještina.

Postavljanjem viših kriterija organizacije i provedbe „Ljetne škole“ dopunom programa sa djelatnostima naših saveza, zajednica postiže cilj veće programske ponude, ali s druge strane primijećeni su određeni nedostaci koje smo odlučili što kvalitetnije riješiti.

Nakon izvršenih analiza nedostataka, napravljen je „Novi programski koncept – Ljetne škole tehničkih vještina“ sa sljedećim programskim smjernicama;

 1. Modernizacija programa – usklađivanje programskog sadržaja sa potrebama i zahtjevima današnjeg vremena.
 2. Osnovna prezentacija programa – kratka prezentacija djelatnosti saveza / udruga.
 3. Opis programa – što korisnik može raditi navedenim programom.
 4. Osnovne radionice – ponuditi izvedbe kratkih vježbi poradi boljeg upoznavanja ponuđenog programa.
 5. Mogućnost primjene programa – navesti kada i gdje zainteresirani korisnik može prakticirati ponuđeni program unutar svoga slobodnog vremena.
 6. Analiza programa – omogućiti polaznicima anonimnu anketu za potrebe ocjenjivanja kvalitete ponuđenoga programa.

Vođeni predloženim programskim konceptom ZZTK organizirala je prije završne prezentacije nove platforme programskog koncepta tjedne radionice sa primjerima najnovijih tehničkih djelatnosti i pratećih programa usuglašenih navedenim programskim smjernicama.

Predstavljanjem novih programa kao i njihovih rezultata ZZTK je pokrenula novi koncept zajedničke suradnje sa sa svojim članicama a za što smo već dobili prva pozitivna razmišljanja.

Završno predstavljanje „Novog programskog koncepta – Ljetne škole tehničkih vještina“ održano je na Sljemenu u Domu Crvenog križa koje je nekada bilo domaćin Ljetnoga kampa tehničkih vještina ali i Zimske škole na kojoj smo ponovno počeli raditi.

Prezentacija je odrađena kao tematska sjednica Izvršnog odbora zajednice uz prisustvo tehničke službe ZZTK.

Nakon prezentacije programskih smjernica i provedene rasprave oko istih, zaključeno je da bi se prihvaćanjem ponuđene platforme kroz smjernice programa zasigurno mogli postići sljedeći rezultati;

 • Modernizacija i opća popularizacija ponuđenih programa,
 • Kvalitetniji način prezentacije programskog sadržaja,
 • Mogućnost daljnje primjene programa u slobodno vrijeme djece i mladih,
 • Povećanje interesa za tehničkim djelatnostima,
 • Popularizacija saveza i udruga tehničke kulture,
 • Podizanje statusa važnosti tehničke kulture u društvu.

Nakon prihvaćanja novih smjernica i donošenja zajedničkih zaključaka članovi izvršnog odbora predahnuli su uz ručak….

nakon kojega su svi zajedno prisustvovali prezentaciji novoga 3D projekta, a koji će se premijerno izvoditi upravo na ovogodišnjoj Ljetnoj školi tehničkih vještina Novi Vinodolski 2018….

Na kraju, posebna zahvala Zagrebačkoj skupštini Grada Zagreba koja je prihvatila pokroviteljstvo nad provedbom ovoga programa kao i pruženoj podršci za daljnji najavljeni rad.